תנאי שימוש אתר האינטרנט והאפליקציה baitplusdesign

שלום וברוך הבא לאתר www.baitplusdesign.co.il (למען הנוחות אתר האינטרנט והאפליקציה יכונו יחדיו להלן: "האתר").

האתר הינו בבעלות חברת טלית תקשורת בע"מ ("הנהלת האתר") והוא מופעל ומוחזק על ידה ו/או עבורה באמצעות צדדיים שלישיים.

"הנהלת האתר ו/או מי מטעמם" – לרבות, חברת טלית תקשורת בע"מ, בעלי מניותיה, מנהליה, נושאי משרה בה, עובדיה, סוכניה ו/או מי מטעמם.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד. יש לראות את הכתוב בתנאי השימוש כמתייחסים לזכר ולנקבה כאחד, בשינויים המחויבים.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מחייבים כל אדם שיבקר, יגלוש או ישתמש באתר בדרך כלשהי וכן על כל אדם שיבחר להתקין את האפליקציה (להלן: "משתמש"), והם מסדירים, בין היתר, את מערכת היחסים שבין המשתמש לבין הנהלת האתר וכן את אלה שבין המשתמש לבין צדדים שלישיים ומהווים הסכם לכל דבר ועניין. לפיכך, עליך לקרוא בעיון רב ובתשומת לב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, וזאת בטרם התקנת האפליקציה, או ביצוע פעולה כלשהי באתר או שימוש בשירות כלשהו באתר, שכן עצם התקנת האפליקציה ו/או גלישתך ו/או שימושך באופן כלשהו באתר מהווים הסכמה מפורשת ובלתי חוזרת שלך לקיום מלוא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר המפורטים להלן, ואתה מקבל על עצמך ללא סייג את תוכנם של תנאי השימוש ושל מדיניות הפרטיות ומסכים להם במלואם.

במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש/מדיניות הפרטיות ו/או שאינך מקבל אותם במלואם – אנא ממך, אל תעשה כל שימוש באתר בין כמשתמש מזדמן ובין כמשתמש רשום ואל תוריד את האפליקציה .

הנהלת האתר רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להשהות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל חלק מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (במלואם או בחלקם), מעת לעת ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ועליך בלבד האחריות להתעדכן בכך בטרם השימוש באתר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוענקים בו, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאמור בתנאי השימוש יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר.

המשתמש באתר מתחייב לקיים אחר תנאי השימוש המעודכנים של האתר, כפי שיפורסמו באתר. ביקור ו/או שימוש באתר לאחר פרסום שינוי ו/או עדכון בתנאי השימוש של האתר ייחשבו כהסכמה מפורשת ובלתי חוזרת של המשתמש לשינויים בתנאי השימוש של האתר. המשתמש מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין כל שינוי ו/או עדכון ו/או מחיקה בתנאי השימוש של האתר.

מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, הנהלת האתר תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי הנהלת האתר איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

משתמש יקר – במידה שתפר איזה מתנאי השימוש, הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה לפי כל דין לרבות העברת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לצורך כך.

הגבלת אחריות
המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות המשתמשים באתר. המידע באתר עלול לכלול טעויות, מידע חלקי, אי דיוקים ושגיאות. הנהלת האתר אינה מתחייבת או מציגה מצג כלשהו בדבר נכונות, דיוק ושלמות המידע או חומר אחר באתר ו/או בדבר התאמתם למטרה מסוימת כלשהי. בנוסף, הנהלת האתר אינה נותנת מצג מסוג כלשהו (מפורש או משתמע, ישיר או עקיף) לגבי המידע ושאר החומרים שבאתר, לרבות מצג כי החומרים אינם מפרים זכויות צדדים שלישיים ו/או מצג בדבר התאמתו או אי-התאמתו של המידע שבאתר למטרה כלשהי ו/או מצג כי המידע והחומרים שבאתר חופשיים מוירוס מחשב או תוכנה בלתי רצויה אחרת. הנהלת האתר אינה נוקטת עמדה כלשהי לגבי דעות, דרוג, טיפים, המלצות, תגובות ו/או עמדות המופיעות באתר. הנהלת האתר מציגה את המידע באתר כמות שהוא (AS IS), ובכפוף לזמינותו בלבד.

הגלישה באתר ו/או שימוש כלשהו באתר על כל הכרוך בכך הינם על אחריות המשתמש בלבד, לרבות האחריות לשימוש במידע והחומרים שבאתר ו/או להסתמכות עליהם. בכלל זה המשתמש באתר מוותר על כל טענה, כי הנהלת האתר או מי מטעמה היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון והמדויק, או כי היה על הנהלת האתר להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.

כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, תמונות, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה (לינק), כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע. בהצגתם של הנתונים באתר אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו. הנהלת האתר ממליצה למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של צד שלישי כלשהו המפרסם באתר, לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו צד שלישי באתר שלו, ובמידה והצד השלישי הנו ספק או מוכר מוצרים ו/או שירותים (להלן – "ספק"), לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר המכירות של אותו ספק.

הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף למשתמש או צד ג' אחר בקשר לאלה, והנהלת האתר לא תישא באחריות לטעויות, אי דיוקים ושגיאות שבאתר. כמו כן, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו לא ישאו באחריות כלשהי אם במישרין ואם בעקיפין לכל הפסד ו/או נזק ו/או אובדן (ישיר או עקיף) שאירעו עקב הביקור ו/או השימוש באתר ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר בשל סיבה כלשהי, לרבות נזק מכל סוג שהוא (ישיר או עקיף) שנגרם עקב השימוש באתר, או פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לשרתים המאובטחים של האתר המכילים את הפרטים האישיים והסודיים של המשתמשים ו/או פרטים אחרים או פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מווירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו שיהיה מצוי באתר ו/או יועבר ממנו. הנהלת האתר/או מי מטעמה לא ישאו באחריות פרסום תכנים באתר או הצבת קישור על ידי מנהל האתר ואלה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מנהל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

במקרה והאתר ו/או חלקים ממנו (לרבות שירותים כלשהם המוענקים במסגרתו) לא יהיו זמינים למשתמש בכל עת, מכל סיבה שהיא (לרבות בגין מעשה ו/או מחדל של הנהלת האתר, תקלה טכנית, הפרעות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט וכדומה) המשתמשים לא יהיו זכאים לפיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא בגין האמור. המשתמשים מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר מלהעלות כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

מבלי גרוע מכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר (לרבות עובדיה ומנהליה ומי מטעמה) לא תישא באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג בכל עילה שהיא, וכן לא תישא באחריות כלפי המשתמש באתר לכל נזק ישיר, עקיף ו/או נזק תוצאתי, בין שהוא ממוני או בלתי ממוני (לרבות אך לא רק בגין אובדן רווח, אובדן מוניטין, אובדן מידע ואובדן תוכנה וכל מידע במערכת ההפעלה של המשתמש באתר, אשר קשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר, בחומר, תמונות, סרטונים, בתכנים, מוצרים או שירותים, בפונקציות של האתר, ובחומרים ו/או בשל אי היכולת להשתמש באחד או יותר מאלה באתר זה (או באתר שלינק מפנה אליו).

הנהלת האתר רשאית לשנות ו/או לערוך את תוכן האתר וכן למנוע את הגישה לאתר ו/או להשהותו ו/או להפסיק אחד או יותר מהשירותים והתכנים הניתנים במסגרת האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לנזק או להפסד כלשהו עקב שינוי ו/או עריכה של המידע והתוכן של האתר ו/או מאי-יכולת להשתמש באתר או בחלקים הימנו מכל סיבה שהיא.

האתר מאפשר למצוא מידע שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן – "מידע פוגע"). הואיל ואין ביכולתו של הנהלת האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר, לא יהא מנהל האתר ו/או מי מטעמו אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ומנהל האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר, ו/או של כל משתמש.

המשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו בקשר עם הגלישה באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או כל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מגלישתך באתר ו/או שימושך כאמור ובכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או כל דבר אחר אשר ייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהתכנים הכלולים בו ו/או מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו איזה מתנאי השימוש ו/או כתוצאה מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו זכויות כלשהן של צד שלישי כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר ובכלל זה העלאת תכנים כלשהם לאתר ו/או כתוצאה מהסתמכותך או הסתמכותו של צד שלישי כלשהו על תכני האתר ו/או כל מידע אחר המצוי באתר. כמו כן, הינך מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל חבות ו/או נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או הפסד שייגרמו להם כתוצאה מתביעתך ו/או תביעתו של צד שלישי כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם כל אחד מהמקרים ו/או האירועים המפורטים לעיל. אין בשיפוי כאמור לעיל כדי לגרוע מהסעדים העומדים לרשות הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לפי כל דין. קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ו/או פרסומים של צדדים שלישיים

הנהלת האתר רשאית להציג או לכלול באתר מידע בנוגע למוכרים או מציעי שירותים בישראל בלבד, אלא אם נאמר אחרת במפורש. כמו כן, לנוחיות המשתמשים בלבד, באתר מופעלים, בין היתר, מחירונים לצורך השוואת מחירים, וקישוריות (לינקים) לאתרים המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים להנהלת האתר ואינם בשליטתה, לרבות אתרי מכירות ו/או ספקים המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים (להלן – "צדדים שלישיים").השימוש במידע ובאתרים אלה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם.

האתר איננו אתר מכירות והנהלת האתר אינה ולא נחשבת כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש. תכנים המוצגים באתר שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים של אתרי מכירות המוצגים באתר ו/או תכנים אשר עלו כתוצאות חיפוש באתר, אינם בבעלותה של הנהלת האתר, אינם מופעלים על ידה, אינם באחריותה, והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

מודגש בזאת, כי בין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ובין בעלי אתרי צד ג' אין יחסים משפטיים, וכי הנהלת האתר אינה קשורה באופן כלשהו לאתרים המקושרים ולפיכך אינה אחראית לתכנים המופיעים בהם ואין לה שליטה על תוכנים, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים.

. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' באתר כמתן אישור, חסות, המלצה או העדפה ע"י הנהלת האתר לאותם אתרים, לרבות כל חומר או מידע המופיע בהם, או למוצרים/שירותים המוצגים בהם. ככל שבאתרים אלה מוצעים למכירה מוצרים ושירותים, הנהלת האתר אינה צד לעיסקאות אלה ולא תחוב אחריות כלשהי בקשר למכירת מוצרים/שירותים שכאלה.

בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המקושרים, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את הנהלת האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר לאותם אתרים.

הנהלת האתר איננו מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ פעיל. הנהלת האתר רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר איננו מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, הנהלת האתר תעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור.

אם המבקר באתר יבחר לעשות שימוש בקישורים ולבקר באתרים של צדדים שלישיים, המבקר עושה זאת על אחריותו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להימנע מנזק עקב הפנייה לאתר זה, ובכלל זה לנזק שמקורו בוירוס מחשב ואלמנטים פוגעניים אחרים. אנו ממליצים לך להיות עירני וזהיר, להקפיד לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לדפוסי השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור כגון תוכן בוטה, פוגעני, מעליב, עויין, מאיים, שיקרי, גס, אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי. תשומת ליבך כי אתרי צד ג' עלולים להציע אבטחה בהיקף שונה וברמה נמוכה יותר מזו המוצעת באתר זה ו/או שמדיניות הגנת הפרטיות שונה מזו המוצעת באתר זה. בכל מקרה, הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שיבחר להיכנס לאתר מקושר או לאתר צד ג' כלשהו.


מאגרי מידע – פרטי המשתמשים

השימוש באתר יכול שיעשה הן על-ידי משתמשים מזדמנים והן על-ידי משתמשים שנרשמו למועדון הלקוחות המופיע באתר ("משתמשים רשומים"). בעת ההרשמה למועדון הלקוחות תידרש להזין פרטים אישיים שלך (כגון: שם מלא, טלפון, כתובת אי-מייל וכדומה) – עליך להזין פרטים נכונים בלבד ולעדכן ללא דיחוי את הנהלת האתר בכל מקרה של שינוי ו/או עידכון בפרטים אלה. בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הינך מצהיר כי הפרטים שהזנת הינם נכונים ומדוייקים. בנוסף, בעצם הזנתך את פרטיך האישיים, הינך נותן את הסכמתך שפרטים אלו יכללו, כפוף להוראות הדין, במאגר המידע של הנהלת האתר ולכך שהנהלת האתר יעשו בהם שימושים שונים לרבות, שליחת דיוור אלקטרוני ישיר לבקשתך, והכל – כפוף להוראות הדין הרלבנטי וכמפורט במדיניות הפרטיות.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, אדם ששמו נכלל במאגר מידע רשאי לעיין במידע עליו במאגר, לרבות על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו. כן, אדם שעיין במידע עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל המאגר בבקשה לתיקון המידע או למוחקו. בנוסף, לפי חוק הגנת הפרטיות, ככל שמאגר מידע ישמש את הנהלת האתר לפנות למשתמש בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין לפי אפיון מסויים (דיוור ישיר), רשאי המשתתף לבקש מהנהלת האתר למחוק את המידע מהמאגר.

משתמש יקר – במידה שהינך מעוניין להסיר את פרטיך האישיים ממאגר המידע של הנהלת האתר ו/או אינך מעוניין שישלח אליך דיוור ישיר על-ידי הנהלת האתר וזאת לאחר שנרשמת מיוזמתך – הינך רשאי לדרוש זאת מהנהלת האתר בכתב בכתובת: יגאל אלון 57, תל-אביב או במייל keren@ttc.co.il והנהלת האתר ייענו לפנייתך, כמפורט במדיניות הפרטיות.

הנהלת האתר רשאית לשמור מידע שנאסף בעת התקנת האפליקציה או הגלישה לאתר והשימוש בהם (ו/או מידע שיימסר ע"י המשתמש) במאגרי מידע שבבעלותה. הנהלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע זה באופנים המפורטים במדיניות הפרטיות לרבות כדי ל בדיוור ישיר, למשלוח פרסומות ומסרים שיווקים ומסירתם לצד ג' והמשתמש מסכים לכל אלה.

המשתמש באפליקציה נותן את הסכמתו כי הנהלת האתר תקבל את נתוני מיקום הגיאוגרפי של המשתמש באמצעות הטלפון הסלולארי של המשתמש, אשר ישמשו את הנהלת האתר לצורך פעילותו השוטפת, לרבות מתן שירותים למשתמשים, משלוח הודעות מבוססות מיקום למשתמש באמצעות הטלפון הסלולארי, איתור מידע ו/או ניווט לנקודת מכירה קרובה , הצעת מוצרים/שירותים, פירסום מבוסס מיקום, שירותים ופעילויות הקשורים בהנהלת האתר ועוד.

הגבלת שימוש בתכני האתר

בתנאי שימוש אלה "תכני האתר", כוללים כל תוכן ומידע שיש לו ביטוי באתר, מכל סוג ומין שהוא (לרבות כל תוכן חזותי, מילולי, אודיו-ויזואלי (או כל שילוב שלהם) וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות כל שידור, תמונה, צילום, איור, תרשים, דמות, סרטון וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, נתונים, מאגר נתונים וממשק וכל סימן, סמל) בין אם הוא נוצר על-ידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ובין אם על-ידי מפרסמים באתר.

תכני האתר מוגנים לפי דיני זכויות היוצרים של מדינת ישראל ומחוץ לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראת דין נוספת בישראל ומחוצה לה, ואין להשתמש בהם כולם או חלקם ללא אישור הנהלת האתר אלא כמפורט להלן.

אין לעשות באתר ו/או באיזה מתכני האתר ו/או בחלקם שימוש מסחרי כלשהו מבלי לקבל את אישור הנהלת האתר בכתב ומראש. בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לשנות, להעתיק, להעביר, לשכפל, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי, להפיץ, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש מסחרי דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם ללא קבלת אישור כאמור.

המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש בתכני האתר או בחומרים כלשהם הכלולים באתר שלא לצורכי צפייה לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, לרבות אך לא רק בדרך של, שינוי, העתקה מלאה או חלקית, העמדה לרשות הציבור, העלאה (uploading), הפצה, העברה, מתן הרשאה, מכירה או פרסום או בדרך של ייצוא תכנים אל מחוץ לאתר בכל דרך – כגון בדרך של מיסגור (framing) , יצירת לינק עמוק (deep linking) או הטמעה embedding)).

הנהלת האתר מאשרת למשתמש באתר לצפות בחומרים המופיעים באתר, וזאת לצורכי צפיה לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. אין בהרשאה זו משום העברה של זכויות הבעלות בתכני האתר לבעלות המשתמש באתר ו/או לטובת צד ג' אחר כלשהו וההוראות הבאות יחולו לגבי תכני האתר אלה:

א. בכל עותק של תכני האתר שבו יצפה המשתמש באתר, עליו לשמור את כל ההודעות הנכללות בחומרים בדבר זכויות היוצרים ובדבר הבעלות בהם ויש להימנע מהסרתם, הסתרתם, או ביצוע שינוי אחר בהם.

ב. אין לשנות את תכני האתר בדרך כלשהי ו/או לשעתקם, להציגם בפומבי, להפיצם, או להשתמש בהם בכל דרך שהיא, לכל מטרה מסחרית או ציבורית.

ג. אין להעביר את תכני האתר לאדם אחר כלשהו, אלא אם המשתמש באתר נתן לאדם כזה הודעה לפיה הוא מתחייב לקבל על עצמו את מלוא ההתחייבויות הנכללות בתנאי שימוש אלה ואותו אדם אישר את הסכמתו לכך.

ד. ההרשאה לשימוש באתר אינה כוללת אישור להשתמש בו בניגוד להוראות כל דין, לרבות או לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, שימוש הפוגע בזכות קניין רוחני אחרת או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחר.

הנהלת האתר זכאית להגביל או לחסום לחלוטין את גישתו של משתמש או מפרסם מסוים לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה על כך מראש למשתמש, ומבלי לנמק את החלטה בפני המשתמש ומבלי שתחול עליה אחריות כלשהי בשל כך.. כמו כן, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר/להגביל/לשנות כל תוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמש או מפרסם לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להודיע ו/או להסביר דבר למשתמש או למפרסם אשר העלה את התוכן הרלבנטי לאתר. יודגש, כי המשתמש או המפרסם מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמם כנגד איזה מהפעולות האמורות.

חל איסור מוחלט להעלות לאתר "תוכן אסור" כהגדרתו להלן: "תוכן אסור" ייחשב, בין היתר, לכל אחד מאלה:

1. תוכן הכולל או המהווה איום, הסתה, המרדה, השמצה, הוצאת דיבה, לשון הרע ו/או התבטאות גזענית או מפלה כלשהי.

2. תוכן המהווה הפרה של הוראות הצנזורה ו/או כל פרסום אסור אחר על-פי כל דין.

3. תוכן הכולל חשיפה של מי שהינם קטינים ללא הסכמתם והסכמת הוריהם או האחראים עליהם ו/או תוכן המציג קטין באופן מבזה ו/או מנוצל ו/או פוגעני אחר ו/או מידע ופרטים כלשהם לגבי קטינים בניגוד להוראות הדין. בעניין זה, תשומת לבכם כי קיימות הוראות מפורשות בדין, לרבות (אך לא רק) בחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך 1960, האוסרות על פרסומם של פרטים מסוימים הנוגעים לקטינים והעובר על הוראות אלו צפוי לעונשים הקבועים בדין.

4. תוכן גס/פורנוגרפי הכולל התבטאות ו/או תמונה ו/או קול בעלי אופי מיני בוטה.

5. תוכן המפר ו/או פוגע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי ו/או מפר סודות מסחריים או חובות אמון של צד שלישי.

6. תוכן פוגעני שעשוי לפגוע באופן כלשהו בצד שלישי, לרבות, פגיעה ברגשותיו, בפרטיותו ו/או בצנעתו ולרבות גילוי ססמאות, פרטים אישיים וכדומה. מובהר בזאת כי לנוכח הזכות לפרטיות, חל איסור מוחלט להעלות תמונות או הדמיות מחשב וכיוב' של פנים ביתו הפרטי של אדם ללא הסכמתם המפורשת של דייריו ובעליו. כמו כן, אין לחשוף בשום דרך חללים "אישיים" בביתו של אדם (כגון חדר השינה וחדר הרחצה) ללא הסכמתו המפורשת של אותו אדם.

7. תוכן טורדני, אלים, דוחה ו/או מפחיד.

8. תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל" (SPAM) או משלוח המוני של הודעות מכל סוג שהוא שלא על-פי בקשת/רצון הנמענים, לרבות מכתבי שרשרת ו/או משחקי פירמידה למיניהם.

9. תוכן הכולל חומר ו/או הפנייה לחומר המכיל סוגים שונים או סוג יחיד של וירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו.

10. תוכן שיש בו ו/או שעשויה להיות בו משום הטעיה, לרבות הטעיה צרכנית.

11. תוכן שעשוי לפגוע ו/או לגרום נזק לרכושו של אדם, לרבות, מחשבו ו/או קבצי מחשב ו/או תוכנות המצויים במחשבו.

12. תוכן בלתי חוקי ו/או אשר מכיל מסרים ו/או התבטאויות לא חוקיות ו/או מעודד עשיית מעשים לא חוקיים ו/או תוכן המכיל קישורים לאתרים לא חוקיים או אתרים המכילים תכנים לא חוקיים ו/או אשר נותן מידע או מפנה לפעילויות ו/או למקומות לא חוקיים.

13. תוכן המהווה שיתוף קבצים אסור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן או יצירות המוגנים בזכויות יוצרים, אשר המשתמש אינו היוצר והבעלים של זכויות היוצרים בהם (למשל שימוש בתמונות, צילומים, טקסטים, הדמיות מחשב וכד' של אחרים), אלא אם כן קיבל רישיון שימוש מבעל הזכויות בהם המתיר לעשות בהם את כל השימושים הנכללים במסגרת האתר (כלומר –רשות לשימוש על ידי המשתמש, לשימוש על ידי הנהלת האתר וכל מי שמטעמה), ועל מנת לאפשר להנהלת האתר את מלוא השימושים המותרים לה בתוכן על פי מסמך זה.

המשתמש מתחייב שלא להעלות תוכן שיש בו הוצאת לשון הרע, תוכן הפוגע בפרטיות, הכולל תוכן למבוגרים-בלבד, שפה גסה, תוכן גזעני, אפליה אסורה, תוכן הסתה לשנאה או המעורר התנגדות אחרת, תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו, תוכן המעודד צריכת סמים, הימורים ו/או כל תוכן אשר עשוי לפגוע ברגשות הזולת.

הנהלת האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לתבוע משתמש שהעלה תוכן אסור לאתר.

הינך מתחייב בזאת לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או כל דבר אחר שייגרם למי מהם בגין תביעה ו/או דרישה של צד ג` כלשהו בקשר לתוכן אסור שהעלת לאתר.

בנוסף, הינך מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים המוצעים בו בכל דרך שהיא. בכלל זה הינך מתחייב שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות:

1. להעלות לאתר תוכנות ו/או קבצי או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים;

2. לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע/יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה המצויים באתר;

3. להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר.

4. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש הנהלת האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

5. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

6. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

7. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

8. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror),ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של הנהלת האתר.

9. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

10. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר

11. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

12. לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

במידה שנפגעת באופן כלשהו מתוכן המצוי באתר הינך מוזמן לפנות להנהלת האתר, ואנו נבחן את פניתך ובמידה שנמצא לנכון לשנות, להסיר ו/או לצנזר את התוכן הרלבנטי ו/או את סיווגו לאור פניתך, נדאג לעשות כן. יחד עם זאת, יובהר, כי הנהלת האתר אינה מתחייבת בשום צורה להיענות לפניתך ו/או לפעול בהתאם לה ולפיכך אינם אחראים באופן כלשהו לכך שפנייתך תיענה. פניות להנהלת האתר ניתן לעשות לkerenr@ttc.co.il

תגובות, חוות דעת והמלצות באתר על מציעי שירותים

הנהלת האתר מאפשרת למשתמש להגיב על השירות של מציעי שירותים, שאת שמם ניתן למצוא באתר (לרבות העלאת רשמים, תגובות, חוות דעת, המלצות וביקורות שליליות). התגובות תהיינה פתוחות לצפייה לכלל גולשי ומשתמשי האתר. מציעי השירותים מסכימים לכך ולא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר בקשר לכל תגובה, ביקורת, חוות דעת וכו' שפורסמו באתר , לרבות במיוחד בטענה של פגיעה בשם טוב, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות וכד'.

הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש ממשתמש כאמור פרטים מזהים ו/או אחרים, וכן הוכחת קניה למוצר ו/או לשירות נשוא חוות הדעת. משתמש המבקש להציג חוות דעת על מוצר, יתייחס בחוות הדעת למוצר בלבד, יציג עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד, לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל פוגע, בוטה, מעליב, מגונה או מפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע. משתמש המבקש להציג באתר חוות דעת על צד שלישי/ספק/חנות, יעשה זאת רק במידה ורכש מאותו צד שלישי/ספק/חנות מוצר ו/או שירות באמצעות האתר. הנהלת האתר רשאית לדרוש ממשתמש אשר פירסם חוות דעת באתר אסמכתא על כך שהוא קיבל את השירות/מוצר נשוא חוות הדעת שהועלתה לאתר על ידי המשתמש משתמש המבקש להציג חוות דעת יציג עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד, ללא פרשנות אישית, יתאר את פרטי המקרה והשתלשלות האירועים בינו לבין הצד השלישי/ספק/חנות, יציג גם את עמדת/תגובת הצד השלישי, לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל פוגע, בוטה, מעליב, מגונה, או המשמיץ או פוגע בצד השלישי/ספק/חנות ו/או במי מטעמו, או במלל המפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע. מנהל האתר יהיה רשאי שלא להציג חוות דעת המפרות הוראות אלה ו/או כל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

המשתמש מתחייב, כי חוות הדעת שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע בצד שלישי ו/או ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

מובהר בזאת, כי הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק ו/או לערוך כל ביקורת, חוות דעת, תגובה או אחר שפורסמה על מציעי השירות ע"י גולשי האתר. בנוסף, הנהלת האתר תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום חוות הדעת. רישומי המחשב של הנהלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים, בקשר עם האתר ותכניו והיצירות המרכיבות את האתר ו/או נכללות בו ולמעט תוכן משתמשים (להלן: "היצירות") וכן באתר בשלמותו, לרבות (אך לא רק) דפי האתר ובמסכי הצפייה שבהם נכללים דפים אלה, טקסטים, תמונות, סמלים, איורים, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, קוד מחשב, סידור הדפים באתר וכו', הם בבעלותה של הנהלת האתר, ולמשתמש לא תהיה בהם זכות בעלים או זכות שימוש כלשהי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי על המשתמש חל איסור לעשות שימוש כלשהו בצילומים המופיעים באתר בהם מופיע אדם אחד או יותר, וזאת מבלי לקבל את הסכמתו מראש של האדם המופיע בצילום (האדם המצולם) ומבלי להסדיר את השימוש בדמותו של אותו מצולם, כתנאי לשימוש בצילום.

השם "טלית תקשורת", שם הערוץ בית +, שם המתחם של האתר (www.baitplusdesign.co.il) וסימני המסחר והשמות המסחריים של הנהלת האתר וכן העיצובים של כל אלה (בין אם רשומים ובין אם לאו) המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של הנהלת האתר, ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמתה מראש ובכתב של הנהלת האתר.

שמותיהם המסחריים של מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים המופיעים באתר עשויים להיות מוגנים אף הם כסימני מסחר (רשומים או לא רשומים) של אותם צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמת בעליהם.

הכללתו באתר זה של קישור (לינק) המפנה לאתרים של צדדים שלישיים כלשהם, אין בו משום התחייבות ומצג כאילו הנהלת האתר מרשה, מאשרת או מעודדת את השימוש בסימני מסחר, שמות מסחריים, עיצובים (לוגו) או יצירות המוגנות בזכויות יוצרים אשר נכללות באתרים של צדדים שלישיים אליהם מפנה הלינק.

כל אדם הטוען כי באתר נכלל תוכן אשר קיים חשש כי הוא מפר זכות חוקית כלשהי שלו ו/או קנין רוחני שבבעלותו, מוזמן לפנות להנהלת האתר בהודעה מתאימה לkerenr@ttc.co.il

מובהר בזאת, כי הנהלת האתר אינה אחראית לכך שתכנים הכלולים באתר אשר מועלים על-ידי משתמשים לא יפרו זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו וזאת היות שאין להנהלת האתר יכולת לפקח על התכנים המועלים לאתר על-ידי המשתמשים. יחד עם זאת, הנהלת האתר תיבחן כל פניה שתוגש אליה באשר להפרת זכויות כאמור. מובהר בזאת, כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה נושאית באחריות כלשהי בקשר להפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי משתמשים.

במידה שהינך סבור כי זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני ו/או זכויות אחרות שלך ו/או של צד שלישי כלשהו נפגעו כתוצאה מהעלאתו של תוכן מסוים לאתר – הינך מוזמן לפנות להנהלת האתר, ואנו נבחן את פנייתך ובמידה שנמצא לנכון להסיר ו/או להגביל ו/או לשנות את התוכן הרלבנטי לאור פניתך, נדאג לעשות כן. ומובהר, כי אין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מתחייבים להיענות לפנייתך.

במידה שהינך סבור ו/או שהובא לידיעתך כי בפרסום תוכן כלשהו באתר לא ניתן קרדיט אשר על-פי תנאי השימוש היה צריך להינתן ו/או ניתן קרדיט שאינו נכון – אנא פנה בעניין זה, בסמוך לאחר שנודע לך על כך להנהלת האתר. מובהר כי במקרה כאמור, הסעד היחיד והבלעדי לו תהיה זכאי הינו מתן הקרדיט הנכון על-ידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לגבי התוכן הרלבנטי.

שיתוף תוכן ומידע ע"י משתמשים באתר:

הנהלת האתר אינה טוענת לזכויות יוצרים על טקסט, קבצים, תמונות, וידאו, יצירות מוסיקליות, או כל חומר אחר (ביחד, "תוכן" או "תוכן משתמשים" ) שהועלה לאתר ופורסם ע"י משתמש והזכויות בכל תוכן שכזהיותרו בידי בעליו.

לגבי תוכן משתמשים לרבות כזה שחלות עליו זכויות קניין רוחני (כגון מלל, תמונות וסרטונים), עם העלאתו של תוכן לאתר המשתמש נותן להנהלת האתר רישיון שימוש בלתי חוזר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן, בישראל וברחבי העולם, לכל מטרה, ניתן להעברה לצדדים שלישיים, בתוכן ללא חובת תשלום תמלוג או תשלום אחר למשתמש, המאפשר להשתמש בכל תוכן שהועלה על ידו לאתר (או בכל חלק שלו) בכל דרך שהיא, לרבות בכל ערוצי המדיה, בכל פורמט ואתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור – גם לשיתוף של אותו תוכן, להעמידו לרשות הציבור, להציגו, לשעתק אותו, לשדרו, לתרגמו, לכלול אותו לצד תכנים אחרים, ליצור יצירות נגזרות המבוססות עליו, ממנו, לשיתוף שלו – וכן המאפשר לכל משתמש אחר לבצע את הפעולות הנ"ל באופנים המוסדרים בתנאי שימוש אלה.. אין ולא תהיינה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע לשימושים אלה.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית ו/או תביעה הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות; וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המקובלים בישראל מורים אחרת.

כל תביעה שתוגש כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור לאתצר או הנובע ממנו תתברר ותובא להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.


סיום ההתקשרות

משתמש המעונין לבטל את רישומו לאתר רשאי לבקש זאת באמצעות פניה בכתב להנהלת האתר בכתובת יגאל אלון 57 , תל-אביב. לעניין זה, ראה להלן גם את "מדיניות הפרטיות".

כאמור בתנאי השימוש לעיל, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי להפסיק באופן מיידי את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי צורך במתן הודעה כלשהי.


תנאים נוספים

במידה שתניה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.

תנאי השימוש יחולו לטובת הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ופרשנות תנאי השימוש או איזה מהם לא תיעשה באופן מצומצם כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמם.

כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה להנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

בכל פניה של משתמש להנהלת האתר ו/או מי מטעמם בנוגע לתוכן כלשהו המצוי באתר, מוסכם בזאת בין הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לבין המשתמש באתר, בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, כחוזה נפרד בכתב – על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים מהמועד הראשוני של פרסומו באתר של התוכן הרלבנטי, נשוא פניית המשתמש ("תקופת ההתיישנות המוסכמת"). כל פניה של משתמש להנהלת האתר ו/או מי מטעמם אשר תיעשה בניגוד לאמור, קרי, לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת, תיחשב כאילו שלא נעשתה והנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מהתייחסות אליה. מובהר, כי תקופת ההתיישנות המוסכמת תהא זו המחייבת את הצדדים ולא כל תקופת התיישנות אחרת הקבועה בדין.

הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאית להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף ו/או יחיד אחר במקומם וזאת, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש ו/או להודיעו על כך.

אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכללי הפרטיות של האתר, המתפרסמים באתר.

לאחר שקראתי את תנאי השימוש המפורטים לעיל הריני מצהיר בזאת כי הבנתי אותם ואני מסכים להם ומקבל אותם במלואם ולפיכך הריני מתחייב בזאת לפעול במסגרת השימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי השימוש.